ติดต่อช่วงเวลา 18:00-06:00น.

TH   |   092-318-0719

ติดต่อช่วงเวลา 06:00-18:00น.

TH   |   084-296-9071

คู่มือการใช้งาน


การลงทะเบียนสมาชิก

1. ในการเล่นเกมส์ใด ๆ ของทางเว็บไซต์ BETLUCKMAK ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป เพื่อลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับ BETLUCKMAK
(ในที่นี้เรียกว่า "บัญชีผู้เล่น")

2. BETLUCKMAK มีสิทธิในการเลือกผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ทำหน้าที่ในการรับชำระเงินและ/หรือจ่ายเงินในนามของ BETLUCKMAK

3. BETLUCKMAK อนุญาตมีบัญชีสมาชิกเพียงหนึ่งบัญชีต่อ 1 ท่าน เท่านั้นในเว็บไซต์นี้ หากท่านพยายามที่จะเปิดบัญชีสมาชิกมากกว่าหนึ่งบัญชี ทุกบัญชีที่ท่านได้เปิดอาจถูกระงับหรือปิดบัญชีได้

4. หากท่านพบว่า บัญชีสมาชิกของท่านมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ที่มีชื่อแตกต่างกันสมาชิกจะต้องแจ้งให้ทาง BETLUCKMAK ได้รับทราบในทันที

5. วิธีสมัครสมาชิกจะทำได้โดยการที่ท่านกรอกแบบฟอร์มในการลงทะเบียนและส่งไปยัง BETLUCKMAK ทางระบบออนไลน์ โดย BETLUCKMAK ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุมัติการเปิดบัญชีให้กับสมาชิกได้

6. ท่านต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนโดยเฉพาะ รายละเอียดการติดต่อรวมทั้งที่อยู่อีเมล์และที่อยู่ให้ถูกต้อง รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งจะต้องเป็นจริงและมีความถูกต้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านเพียงผู้เดียวที่จะยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้กับทางเรานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ ท่านจะต้องยินยอมให้ทาง BETLUCKMAK สามารถดำเนินการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นจากทางบริษัทเองหรือผ่านทางบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบการฝากเงินของผู้เล่น ท่านอาจจะถูกขอให้ส่งเอกสารต่าง ๆ ถ้าท่านไม่ได้ให้ข้อมูล หรือ เอกสารตามที่ทางบริษัทได้ทำการแจ้งไว้ หรือหากข้อมูลหรือเอกสารที่ท่านดำเนินจัดหามา หากมีการตรวจพบว่าเป็นเอกสารหรือข้อมูลเป็นเท็จหรือมีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงอันหนึ่งอันใด บัญชีสมาชิกของท่านอาจถูกบระงับหรือปิด

7. BETLUCKMAK ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีการเข้าใช้งานจากบุคคลอื่นเนื่องจากกรณีที่สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของตนต่อสาธารณะนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม

8. BETLUCKMAK ไม่อนุญาตให้สามารถทำการโอนเงินจากบัญชีสมาชิกของท่านไปยังบัญชีสมาชิกของผู้อื่น หรือการรับเงินจากบัญชีของผู้อื่นเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่าน

9. BETLUCKMAK ไม่อนุญาตให้ ขายบัญชีผู้เล่น โอนเงินหรือลงทะเบียนให้หรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นในการลงทะเบียนภาระหน้าที่ของท่านในฐานะผู้เล่น

ภาระหน้าที่ของท่านในฐานะผู้เล่น

1. ท่านต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมาย

2. ท่านจะทำการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ และเป็นสมาชิกจะต้องมีจุดประสงค์หลักที่เข้าร่วมคือเพื่อการเล่นเกมส์เท่านั้น โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเล่นเกมส์ของท่าน จำกัดไว้ให้เป็นงานอดิเรก หรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสนุก ผ่อนคลาย พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นและมิใช่เป็นการกระทำซึ่งเล็งเห็นให้เกิดผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน หรือ กระบวนการอื่น ๆ

3. ท่านเข้าร่วมในเกมส์ตามความประสงค์ของท่านเองและมิใช่เป็นการกระทำเพื่อบุคคลอื่นบุคคลใด

4. สมาชิกยืนยันว่าตนเองไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์และอิสราเอล

5. ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้ให้ไว้กับทาง BETLUCKMAK ในช่วงที่สัญญานี้ยังมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีผลในการบังคับใช้

6. ท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการรายงานและจ่ายภาษีที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายในกรณีที่มีการชนะเงินรางวัลจากทาง BETLUCKMAK

7. เงินที่ท่านได้ฝากเข้าไว้ในบัญชีผู้ใช้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดกฎหมายใดๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเงินที่ได้รับมาโดยผิดกฎหมาย

8. ท่านมีความเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมในเกมส์ ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการสูญเสียเงินฝาก ในเงินที่ท่านได้ฝากเข้าในบัญชีสมาชิกของท่านได้

9. ท่านไม่มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิดในทางที่ผิดหรือกระทำการใด ๆ กับคุณและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ขัดต่อกฎหรือกฎหมายที่มีไว้ ไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยในการเล่นเกมส์หรือ เทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งฮาร์ดแวร์ช่วยในการเล่นเกมส์ ทาง BETLUCKMAK ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปิดบัญชีสมาชิกของท่าน หรือไม่อนุมัติให้ท่านเข้าร่วมในเกมหรือกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

10. ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินหรือการถอนเงินจากบัญชีสมาชิกของท่าน ท่านเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ใช้บัตรเครดิตหรือรูปแบบในการจ่ายเงินอื่นใดที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมายและท่านต้องเป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง

11. ซอฟท์แวร์ที่ได้จัดทำขึ้นให้กับทางผู้เล่น ทาง BETLUCKMAK เป็นเจ้าของ หรืออาจมีที่มาจากบริษัทอื่นใด ทั้งนี้โปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้เหล่านี้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านอาจสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวของท่าน หรือเพื่อใช้เป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ ให้สอดคล้องตามกฎ และข้อระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

12. ลักษณะการปฏิบัติตนในการเล่นเกมส์ที่ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านควรมีความสุภาพต่อผู้เล่นท่านอื่น ๆ และ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ BETLUCKMAK ท่านควรคำนึงและหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาและพฤติกรรมที่ไม่สุภาพรวมทั้งการสนทนาที่เกิดขึ้นในห้องแชทสนทนา

13. BETLUCKMAK สงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนเงินใด ๆ และพิจารณายอดเงินชนะเดิมพันทั้งหมดรวมถึงโบนัสเป็นโมฆะ หากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น:

      กรณีที่ระบบคาสิโนมีปัญหาหรือเกิดขัดข้องทางเทคนิค BETLUCKMAK ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการบริการต่าง ๆ จะไม่เกิดความเสียหาย หรือขัดข้องใด ๆ อย่างไรก็ตามทางเราจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุด หลังจากที่เราได้ตระหนักถึงข้อขัดข้องนั้น ๆ แล้ว เกิดข้อขัดข้องของระบบการสุ่มของเกม (random number generator) ที่ทางเราได้ใช้อยู่ในระบบเกมส์และผลิตภัณฑ์ของเรา จำนวนเกมส์หรือจำนวนเงินชนะที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากข้อขัดข้องของผู้ให้บริการเกมส์ (game provider) หรือข้อขัดข้องของระบบ และสมาชิกได้วางเดิมพันบนเว็บไซต์ของ BETLUCKMAK

หลักฐานการโอนเงิน

    สำหรับลูกค้าที่โอนเงินเข้ามาเพื่อเล่นเกมส์กับทาง BETLUCKMAK ต้องเตรียมหลักฐานการโอนเงินตาม 4 ข้อนี้เท่านั้น คือ

1. หลักฐานการโอนเงินออนไลน์หรือสลิปโอนเงินออนไลน์ จะต้องเป็นสลิปออนไลน์ที่มาจากบัญชีที่ยืนยันไว้กับทาง BETLUCKMAK เท่านั้น หากมีกรณีที่สลิปออนไลน์นั่นมาจากบัญชีธนาคารอื่นที่นอกเหนือจากบัญชีธนาคารที่ท่านได้ทำการยืนยันบัญชีไว้กับทาง BETLUCKMAK ชื่อบัญชีธนาคารอื่นนั้นจะต้องตรงกับชื่อของท่านที่ยืนยันตัวตนไว้กับทาง BETLUCKMAK เท่านั้น และที่สำคัญท่านจะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารนั้น ๆ

2. สลิปกระดาษจากตู้ฝากเงินสดของธนาคาร (CDM) และตู้กดเงินสดของธนาคาร (ATM) ท่านจะต้องเขียนกำกับบนใบสลิป 2 อย่าง คือ 1.”ใช้กับ BETLUCKMAK เท่านั้น” 2.“ชื่อ-นามสกุล หรือ อีเมล” ของท่าน ท่านจะต้องเขียนให้ครบทั้ง 2 อย่างนี้ ด้วยปากกา เท่านั้น

3. ใบเสร็จหรือหลักฐานการฝากเงินของธนาคารกรณีเข้าไปทำเรื่องฝากเงินที่ธนาคาร ท่านจะต้องเขียนกำกับบนใบเสร็จการฝากเงินของธนาคาร 3 อย่าง คือ 1.”ใช้กับ BETLUCKMAK เท่านั้น” 2.”ชื่อ-นามสกุล หรือ อีเมล” ของท่าน 3.เวลาที่ทำเรื่องฝากเงิน ท่านจะต้องเขียนให้ครบทั้ง 3 อย่างนี้ ด้วยปากกา เท่านั้น

4. ตู้บุญเติม หรือ หลักฐานการโอนเงินที่เป็น SMS ท่านจะต้องถ่ายรูปข้อความ SMS ควบคู่กับเอกสารหรือบัตรประชาชนที่ท่านใช้ยืนยันตัวตนกับเว็บเราเท่านั้น

การฝากเงินเข้าในบัญชี

1. ท่านสามารถเข้าร่วมเล่นในเกมใด ๆได้ ก็ต่อเมื่อท่านมีเงินในระบบเพียงพอต่อการเข้าร่วมการเดิมพันนั้น

2. การฝากเงินบางรูปแบบอาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับวิธีการ สำหรับค่าธรรมเนียมในการฝากเงินขณะนี้ ให้เข้าไปดูในส่วน "ข้อมูลส่วนตัวของฉัน" และ "ฝากเงิน" โดยธนาคารของท่านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปในการโอนเงินหรือการจ่ายรูปแบบอื่น

3. เมื่อท่านใช้งานผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการฝากเงิน เงินดังกล่าวจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ก็ต่อเมื่อ BETLUCKMAK ได้รับการอนุญาตรหัสยืนยัน หาก BETLUCKMAK ไม่ได้รับข้อมูลข้างต้น ท่านก็จะไม่สามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีเดิมพันได้

4. BETLUCKMAK สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบตัวตนของท่านเพิ่มเติม เมื่อมีการฝากเงินเข้าสู่ในบัญชีสมาชิกและ BETLUCKMAK ไม่ให้สินเชื่อใดๆ สำหรับการใช้บริการ

5. ยอดคงเหลือในบัญชีเครดิตสมาชิกของท่านจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย

การจัดการบัญชี

1. BETLUCKMAK เป็นผู้จัดการระบบบัญชีสมาชิกของท่าน คำนวณจำนวนเงินของท่านที่ได้ลงเดิมพัน หรือเสนอให้มีการเดิมพัน ซึ่งจะแสดงถึง “เงินเก็บในระบบ” และ “เงินที่ใช้เดิมพันได้” รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับเงินเดิมพันในแต่ละครั้งที่มีการเดิมพันระหว่างท่านกับสมาชิกท่านอื่น ๆ และ BETLUCKMAK จะคำนวนบัญชีที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง และถือเป็นการสิ้นสุด ไม่มีข้อผิดพลาด และจะไม่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนใด ๆ ต่อไป

2. เงินที่อยู่ในบัญชีสมาชิกของท่านที่ยังไม่ได้นำไปใช้ในการเดิมพัน ถือเป็นบัญชี "เงินที่ใช้เดิมพันได้"

3. หากท่านได้ทำการเดิมพันในเว็บไซต์ BETLUCKMAK ทางเราจะเก็บเงินเดิมพันดังกล่าวในระบบไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลของผู้ชนะ ในช่วงนี้เงินเดิมพันที่ท่านร่วมรายการจะไม่สามารถยกเลิกหรือทำการถอนได้ ภายใต้การควบคุมของ BETLUCKMAK

การจ่ายเงินรางวัล

1. เมื่อมีการประกาศผลของเกมส์แล้ว ทาง BETLUCKMAK จะทำการยืนยันผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น ๆ และจะมีการรวมผลการชนะในทุกรายการ เพื่อนำไปใช้กับบัญชีสมาชิกของท่าน

2. หากทาง BETLUCKMAK ให้เงินเครดิตเข้าบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยที่ท่านไม่ได้ชนะในเกมส์นั้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ทางบุคคล หรืออื่น ๆ จำนวนเงินนั้นถือเป็นทรัพย์สินของทาง BETLUCKMAK และจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกโอนออกจากบัญชีผู้ใช้ของท่านทันที หากก่อนที่ทาง BETLUCKMAK จะรับทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าวที่เกิดขึ้น ท่านได้ทำการถอนเงินจำนวนนั้นโดยที่ท่านมิได้มีส่วนในการเป็นเจ้าของ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในทางกฎหมาย การจ่ายเงินผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริษัทกำหนดให้เป็นเงินที่ต้องได้รับการชำระคืนจากท่านมายัง BETLUCKMAK ทั้งนี้ใน ทุกกรณีที่มีการให้เงินผิดพลาด ท่านจะต้องแจ้งให้กับทาง BETLUCKMAK รับทราบทันที

การถอนเงิน

1. ในกรณีที่ท่านฝากเงินเข้ามาโดยไม่มีการรับโบนัสจากโปรโมชั่นใด ๆ ท่านจำเป็นต้องวางเดิมพันเท่ากับจำนวนยอดฝากที่ท่านได้ฝากเข้ามาเท่านั้น จึงจะสามารถทำรายการถอนได้

2. การถอนเงินจะต้องทำผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น โดย BETLUCKMAK จะไม่ยอมรับการถอนเงินที่มาจากทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์

3. BETLUCKMAK มีการนำเสนอรูปแบบในการถอนที่หลากหลาย โดยในการถอนนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับประเภทของการถอนที่ท่านได้เลือกไว้ ท่านสามารถถอนเงินที่ได้จากการชนะเกมเดิมพันได้ โดยการถอนเงินนั้นจะดำเนินการตามวิธีที่ท่านเคยได้เลือกไว้สำหรับการฝากเงิน สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆในการถอนเงิน ท่านสามารถเลือกได้โดยเข้าไปที่ "ข้อมูลส่วนตัวของฉัน" และ"ถอนเงิน" สำหรับการเลือกในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือไปจากนี้ ธนาคารของท่านอาจมีค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมนี้อาจเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้

4. BETLUCKMAK ขอสงวนสิทธิ์ในการให้วิธีการถอนเงินของท่าน เป็นวิธีเดียวกันกับทีท่านเคยได้ทำการฝากเงินเข้ามากับทางระบบ และอาจมีการร้องขอเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่ท่านได้ใช้ยืนยันตัวตนเข้ามาในการสมัครสมาชิกเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการถอน

5. ก่อนที่รายการถอนจะถูกดำเนินการ ทุกรายการแจ้งถอนของท่านจะถูกตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตในการวางเดิมพัน การเดิมพันที่ในเกมส์ที่เสมอต่ำ หรือการเดิมพันในแบบที่ป้องกันความเสี่ยงในการเดิมพัน จะถูกพิจารณาว่าสมาชิกมีความตั้งใจเล่นโดยมีเจตนาที่จะทุจริตเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขของโบนัสนั้น ๆ ในกรณีที่ BETLUCKMAK ตรวจพบการทุจริตใด ๆ BETLUCKMAK มีสิทธิ ที่จะระงับการถอน หรือหักเงินชนะและโบนัสออกจากบัญชีของสมาชิก โดยปกติแล้ว ในกรณีที่สมาชิกได้รับเครดิตทดลองเล่น ก่อนถอนผู้เล่นจะต้องทำการฝากเท่ากับจำนวนเงินที่ชนะ และทำยอดหมุนเวียนครบตามเงื่อนไขจึงจะสามารถถอนได้

6. สมาชิกไม่สามารถทำรายการถอนได้ หากผู้เล่นยังวางเดิมพันไม่ครบเท่ากับยอดฝากหรือเท่ากับยอดหมุนเวียนของโบนัสนั้น ๆ

7. BETLUCKMAK จะทำการส่งเงินคืนให้สมาชิกผ่านทางบัญชีที่ผู้เล่นใช้ฝากเงินเข้ามาเท่านั้น ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีธนาคารของผู้เล่นเอง

8. การถอนเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต สามารถทำได้ผ่านบัตรที่ผู้เล่นใช้ฝากเงินเข้ามาเท่านั้น หากผู้เล่นมีบัตรมากกว่า 1 ใบ BETLUCKMAK จะดำเนินการผ่านบัตรที่ผู้เล่นใช้ฝากเงินบ่อยที่สุดในรอบ 6 เดือน การถอนเงินจากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตปกติระยะเวลาดำเนินการจะอยู่ที่ 3-5 วันทำการ (ตัวอย่าง สำหรับบัตรมาสเตอร์การ์ด ไม่สามารถใช้ถอนเงินได้ )

9. BETLUCKMAK สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขยอดลิมิตการฝากและถอนเงินจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการยกเลิกหรือปฏิเสธการดำเนินการฝากหรือถอนเงินผ่านวิธีดังกล่าว

การวางเดิมพัน

1. ท่านต้องแสดงความจำนงในการเติมเงินแต่ละครั้งนั้นมีความต้องการรับโปรโมชั่นไหน หรือแสดงความจำนงว่าไม่รับโปรโมชั่นใด ๆ ถ้าหากท่านไม่แจ้งการเดิมพันนั้นจะถือเป็นโมฆะ

2. BETLUCKMAK ไม่สามารถยกเลิกเดิมพันใด ๆ ของท่าน เมื่อการเดิมพันนั้นได้ทำการยืนยันแล้ว

3. BETLUCKMAK ไม่ขอรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือล้มเหลวในส่วนของข้อมูลที่ให้บริการในเว็บไซต์

การหักเดิมพัน

    เงินเดิมพันจะถูกหักออกจากบัญชีของท่านทันทีเมื่อท่านได้วางเดิมพันแล้ว โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผลลัพธ์กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินหรือประกาศแล้วและ BETLUCKMAK จะไม่มีการคืนเงินเดิมพันที่วางไปในเกมส์ ซึ่งเงินเดิมพันนั้นได้ในรอบใหม่โดยที่ยังไม่ได้ตกลงใจหรือมีข้อสรุป เงินเดิมพันดังกล่าวจะถือว่าเป็นการตกลงเล่นเมื่อเสร็จสิ้นเกมส์และชนะเกมส์ดังกล่าว กรณีนี้ ท่านจะได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของท่านทันที และให้ถือว่าการตัดสินการเดิมพันของ BETLUCKMAK ถือเป็นที่สุด

ความรับผิดชอบแต่ผู้เดียวของผู้เล่นในการชนะเกมส์

    ภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการชนะเกมส์ใดที่ท่านได้รับ รวมถึงการชำระเงินอื่น ๆ ให้แก่ผู้เล่นจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ทาง BETLUCKMAK ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินรางวัลของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเงินรางวัลจะไม่สามารถโอน ทดแทน หรือแลกเป็นรางวัลรูปแบบอื่นใดได้

เงินรางวัล

1. ในการอนุญาตหรืออนุมัติให้มีการถอนเงิน BETLUCKMAK ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ท่านส่งข้อมูลที่จำเป็น เช่น หลักฐานยืนยันตัวตน สำเนาหน้าและหลังบัตรเครดิต/บัตรเดบิต พาสปอร์ต ใบขับขี่ ประวัติธุรกรรมทางธนาคารล่าสุด หรือเอกสารอื่นตามที่ทาง BETLUCKMAK เห็นว่าจำเป็น หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคำเรียกร้องเพื่อความปลอดภัย ทาง BETLUCKMAK ขอสงวนสิทธิ์ที่จะโอนเงินหรือยกเลิกการโอนเงินรางวัลให้กับบัญชีของผู้เล่น

2. เงินรางวัลโบนัสจากโปรโมชั่น ถูกเพิ่มเข้าไปยังบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติตามความเหมาะสม การอัพเดตของบัญชีเหล่านี้ไม่ถือเป็นหลักฐานในการชนะเกมส์ และรวมถึงเงินที่ได้ทำการโอน (หัก) จากบัญชีของคุณ หากทางทีมงานได้ทำการตรวจสอบแล้วพบหลักฐานของการฉ้อโกงหรือการทุจริต ทาง BETLUCKMAK ขอสงวนสิทธิ์ในการให้หรือยกเลิกเงินรางวัลดังกล่าวและดำเนินการใดต่อบัญชีของผู้เล่นตามความเหมาะสม

3. เงินโบนัสจะสามารถแปลงเป็นเงินจริงและทำการถอนได้ภายหลังผู้ใช้ได้ทำตามเงื่อนไขโปรโมชั่น นั้น ๆ สมบูรณ์แล้ว

โปรโมชั่น

1. เข้าร่วมโปรโมชั่นใด ๆ ที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์ ท่านจะยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หากท่านไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า BETLUCKMAK เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

2. โบนัสจะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้เล่นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่แอพลิเคชั่นได้รับการยืนยันแล้ว

3. ข้อเสนอพิเศษทั้งหมด จำกัดเพียงหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งผู้เล่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลขไอพี เท่านั้น

4. การเดิมพันใดๆที่เล่นทั้งสองฝั่งจะไม่ถูกนำมาคำนวณหรือนับรวมกับการเดิมพันสะสมหรือยอดหมุนเวียนใดๆที่เกี่ยวข้อง

5. ในกรณีที่ผู้เล่นทำธุรกรรมการถอนเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้เล่นจะมีสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่นฝากเงินอื่น ๆ หลังจาก 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับการถอนเงิน

6. ท่านสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อรับโบนัสได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อรับโบนัสอื่น ๆ โบนัสที่เข้าร่วมในปัจจุบันจะต้องสมบูรณ์หรือเสร็จสิ้นก่อนตามข้อกำหนดในการวางเดิมพันภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการฝากเงินครั้งแรกของคุณ หากโบนัสไม่เสร็จสิ้นภายใน 30 วันเงินที่สะสมไว้ในยอดโบนัสจะถูกริบคืน

ผลิตภัณฑ์

1. สล็อต

     การเดิมพันจากเกมทุกหมวดเกมส์จะมีส่วนช่วยในการคำนวณความต้องการในการวางเดิมพัน เกมส์บางประเภทเช่นเกมส์โต๊ะ เกมไพ่ รูเล็ต ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการวางเดิมพัน การชนะใดๆ จากการเล่นฟรีสปินจะปรับยอดเงินจริงเข้าบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ต้องมีการเดิมพันใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขโปรโมชั่นที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่มีการชนะแจ๊คพ็อต เงินที่ได้จากเงินรางวัลจะถูกส่งมอบโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายอื่น ให้แก่บริษัท บริษัทจะต้องส่งมอบเงินรางวัลดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันแรกของปฏิทินเดือนถัดไปโดยส่งตรงให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นที่ได้รับการตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นรับทราบและยอมรับว่าอาจมีความล่าช้าในกรณีที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ไม่ส่งเงินรางวัลให้กับบริษัทอย่างทันท่วงที ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นตกลงที่จะปกป้องบริษัทในการเรียกร้องหรือการดำเนินการอื่น ๆ ทั้งหมดและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบรางวัลในชนะแจ๊คพ็อตต่อบริษัทเพื่อชำระเงินให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น สมาชิกสามารถถอนเงินสูงสุดประมาณ 1,500,000 ต่อเดือนและสามารถถอนเงินได้สูงสุดไม่เกินประมาณ 250,000 บาทต่อการถอนเงินในแต่ละครั้ง วงเงินนี้ใช้กับยอดเงินรางวัลทั้งหมดของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นโดยไม่คำนึงถึงว่าการชนะดังกล่าวมีอยู่ในเกมโปรเกรสซีฟตั้งแต่หนึ่งเกมขึ้นไปหรือไม่ จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับยอดเงินที่ชนะจากโปรเกรสซีฟใด ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นสามารถขอเป็นกรณีพิเศษผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อถอนเงินที่เกินกว่าข้อจำกัด ที่กล่าวมาข้างต้น หากบริษัทใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยอมรับคำขอดังกล่าวลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นตกลงว่าบริษัทอาจหักค่าร้อยละ ("อัตราการลดหย่อน") ออกจากเงินรางวัลที่ได้จากโปรเกรสซีฟเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและบริหารรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นจะได้รับแจ้งอัตราการลดหย่อนสำหรับคำขอดังกล่าวหลังจากที่ บริษัทดำเนินการตามคำขอถอนเงินพิเศษ เมื่อลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นได้รับการยืนยันแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการชำระเงินสำหรับการถอนเงินหรือการถอนเงินของลูกค้าตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว "ฟรีสปิน" ใดๆที่ได้รับในขณะที่ใช้เงินโบนัสยังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการทำยอดหมุนเวียนทั้งหมด เงินที่ได้รับจากการใช้ "ฟรีสปิน" เหล่านี้จะผูกกับเงินฝากใดๆ ที่ตามมาจนกว่าจะครบตามกำหนดที่ตั้งไว้ การเดิมพันสะสมยอดหมุนเวียนที่เล่นในเกมของ PlayTech ทุกประเภท จะไม่นับรวมกับโปรโมชั่นของสล็อตเกมส์

2. ป๊อก8 ป๊อก9 (เกมส์ไพ่ป๊อกเด้ง)

2.1 เงื่อนไขการเป็นเจ้ามือ

2.1.1. เกณฑ์การเป็นเจ้ามือสำหรับโถงนี้คือ_คะแนน

2.1.2. จำนวนรอบการเป็นเจ้ามือตั้งค่าไว้ 5 รอบ

2.2 การตั้งค่าบังคับให้พ้นจากการเป็นเจ้ามือ

2.2.1. เมื่อทรัพย์สินรวมต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของเกณฑ์การเป็นเจ้ามือ จะถูกบังคับให้พ้นจากการเป็นเจ้ามือ

2.2.2. เมื่อเป็นเจ้ามือยังไม่ครบ 5 รอบ แต่ผู้เล่นคนอื่นในเกมส์ได้ออกจากโถงเกมแล้ว จะถูกบังคับให้พ้นจากการเป็นเจ้ามือ

2.2.3. เมื่อผู้เล่นออกจากเกมส์ ถึงแม้จะเป็นเจ้ามือยังไม่ถึง 5 รอบ ก็จะถูกบังคับให้ออกจากการเป็นเจ้ามือ

2.3 การเป็นเจ้ามือต่อ

2.3.1. เกมส์ได้ตั้งค่าการเป็นเจ้ามือไว้ 5 รอบ หากคุณได้เป็นเจ้ามือแล้ว ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีผู้เล่นคนอื่นเข้าคิว เมื่อเกมที่เหลือ 4 รอบสิ้นสุดลงระบบจะสอบถามผู้เล่นว่าต้องการเป็นเจ้ามือต่อหรือไม่

2.3.2. แต่หากคุณสมบัติของผู้เล่นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ระบบจะไม่ให้เป็นเจ้ามือต่อ (โปรดอ้างอิงได้จากกติกาการเป็นเจ้ามือ)

2.4 เกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน (ในกรณีมีเงินไม่พอต่อการจ่ายผลตอบแทน)

2.4.1. ให้ถือลำดับการจ่ายตามความใหญ่เล็กของรูปแบบไพ่ (อาจเป็นไปได้ที่ผู้เล่นจะได้เพียงเงินเดิมพันกลับไป แต่ไม่ได้ชิปที่เล่นชนะ)

ตัวอย่างอธิบาย

    ผู้เล่น 5 คน คือ A, B, C, D, E โดย A เป็นเจ้ามือ B, C, D, E เป็นผู้เล่น ในเกมหนึ่ง A แพ้แก่ทุกคน ความใหญ่เล็กของรูปแบบไพ่มีลำดับดังนี้ B > C > D > E ดังนั้นลำดับการจ่ายผลตอบแทนจะเป็นการจ่ายให้แก่ B ก่อน หลังจากจ่ายให้ B แล้วยังมีเหลือจึงจะจ่ายให้แก่ C หลังจากจ่ายให้แก่ C แล้วไม่มีทรัพย์สินเหลือพอที่จะจ่ายให้แก่ผู้เล่นคนอื่น ดังนั้น D, E จะได้แค่นำเอาเงินเดิมพันของตนเองกลับไป

2.5 ขั้นตอนการจ่ายเงิน

2.5.1. คืนจำนวนเงินเดิมพันแก่ผู้ชนะ

2.5.2. เก็บเงินเดิมพันของผู้แพ้มาให้แก่เจ้ามือ (หัก % ค่าต๋ง)

2.5.3. เจ้ามือจ่ายให้แก่ผู้ชนะตามจำนวนวงเงินที่ชนะ (หัก % ค่าต๋ง)

2.6 ข้อจำกัดการเดิมพัน

2.6.1. มื่อทรัพย์สินของผู้เล่น ต่ำกว่า 5 เท่าของชิปเดิมพันที่ต่ำที่สุดชิปดังกล่าวจะกลายเป็นสีเทาและฟังก์ชั่นจะปิดลง

ตัวอย่างอธิบาย

    สมมติว่าจำนวนลงเดิมพันขั้นต่ำสุดของห้องใดห้องหนึ่งคือ 100 โดยห้องดังกล่าวมีชิปที่สามารถลงเดิมพันแบ่งเป็น 100, 500, 1000, 1500 ขณะนั้นหากทรัพย์สินรวมของผู้เล่น A ต่ำกว่า 4,999 นั่นหมายถึงชิป 1500 และชิป 1000 จะกลายเป็นสีเทาและฟังก์ชั่นจะปิดลง หากทรัพย์สินรวมของผู้เล่น A ต่ำกว่า 499 ระบบจะถือว่าผู้เล่นมีทรัพย์สินไม่เพียงพอและจะไม่สามารถเล่นเกมต่อได้

3. คาสิโน (คาสิโนสด)

3.1 ผลในการเดิมพันทั้งสองฝั่ง เช่น "แบงเกอร์ และ เพลย์เยอร์", "ใหญ่และเล็ก" "แดงและดำ" "เดี่ยวและคู่" ฯลฯ จะไม่ถูกนับรวมในการทำยอดหมุนเวียนหรือใด ๆ

ข้อจำกัดความรับผิด

    BETLUCKMAK จะไม่ขอแสดงความรับผิดชอบ หรือรับผิดชอบแทนผู้เล่นสำหรับความสูญเสียใดที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่น โดยการตกลงที่จะยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ผู้เล่นได้ยืนยันว่าเราจะไม่รับผิดชอบแทนผู้เล่นหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้เกมส์หยุดชะงักหรือไม่ต่อเนื่อง

    BETLUCKMAKให้คำมั่นสัญญาในการแก้ไขข้อขัดข้องอย่างยุติธรรมและทำการปรับปรุงอย่างรวดเร็วที่สุด โดยมิให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือภาระเกินควร โดยถือรายละเอียดการเดิมพันและบันทึกการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน โดยบันทึกเหล่านี้จะมีอายุการจัดเก็บ 5 ปี (นับตั้งแต่วันที่มีการทำธุรกรรม) และจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในกรณีที่มีการร้องขอ

ทรัพย์สินทางปัญญา

1. BETLUCKMAK ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ นโยบาย สโลแกน หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ หากท่านหรือบุคคลใดก็ตามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท บริษัทมีสิทธิในการฟ้องร้องบุคคลดังกล่าว

2. www.BETLUCKMAK.com คือ URL ของ BETLUCKMAK ไม่อนุญาตให้บุคคลใดก็ตามนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่างๆ
หรือนำไปใช้บนเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

3. BETLUCKMAK เป็นเจ้าของใบอนุญาต และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเทคโนโลยี ซอฟแวร์ และระบบรวมถึงดีไซน์ต่างๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

4. ข้อความบนเว็บไซต์ของ BETLUCKMAK เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท© และฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท โดยลิขสิทธิ์นี้ยังคลอบคลุมถึง ตัวอักษร กราฟิก โค้ด ไฟล์และลิงค์ต่างๆ ที่ปรากฏและเป็นของ BETLUCKMAK บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เลียนแบบหรือลอกเลียน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทุกส่วน ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ การใช้บริการบนเว็บไซต์ของผู้เล่น ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นมีสิทธิในการคัดลอก เลียนแบบ ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา

5. การลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

6. ท่านยอมรับที่จะไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการควบคุมเว็บไซต์ของ BETLUCKMAK หากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น หรือเข้าข่าย บริษัทมีสิทธิในการฟ้องร้อง

รายงานปัญหาการฟอกเงิน

1. หากผู้เล่นพบปัญหาหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในการใช้บริการเว็บไซต์หรือเกมของเรา ผู้เล่นมีหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ BETLUCKMAK รับทราบในทันที

2. BETLUCKMAK อาจทำการล็อค ระงับ หรือปิดบัญชีของท่าน รวมถึงไม่อนุญาตให้ถอนเงินออกจากบัญชี หากพบว่าบัญชีของท่านมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

3. การกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายหรือต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบทั้งหมด โดยบริษัทมีสิทธิในการริบเงินในบัญชีของสมาชิกด้วยเช่นกัน หรืออาจโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุมหรือตรวจสอบ

ติดต่อเรา

    หากท่านมีคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ BETLUCKMAK ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะทำการตรวจสอบและตอบคำถามของท่าน สำหรับกรณีที่คำถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใด ๆ ซึ่งท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับทาง BETLUCKMAK การตัดสินใจจากดุลยพินิจของ BETLUCKMAK จะถือเป็นที่สิ้นสุด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BETLUCKMAK


BETLUCKMAK (BLM) มีความหมายว่าเดิมพันที่นี่โชดีมากๆเพราะเราคือเว็บไซต์ที่บริการเกมประเภทคาสิโนประกอบไปด้วยเกมสุดฮิต และเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยมากมายอาทิ เกมสล็อต เกมยิงปลา ไพ่บาคาร่า ไพ่ป๊อกเด้ง และหวยไทย เรียกกันได้ว่าครบจบที่นี่ที่เดียวที่เว็บไซต์ BETLUCKMAK นอกจาก LUCK MAK ที่คล้องว่าโชคดีมากแล้วยังพ้องเสียงว่ารักมากได้อีกด้วย

  • รวมเกมคุณภาพมากมาย ไว้ที่เว็บเดียว ลงทะเบียนที่เดียว คุ้มเว่อ มีโปรโมชั่นดีๆ มากมาย

  • ข้อมูลของลูกค้าปลอดภัย และเก็บเป็นความลับอย่างแน่นอน เซิร์ฟเวอร์เกมมีมาตรฐานสูงตามมาตรฐานสากล ป้องกันการถูกเข้าถึงจากบุคคลภายนอกได้อย่างดีเยี่ยม

  • เน้นการบริการที่ว่องไว และใส่ใจลูกค้า โดยทีมงานคุณภาพ สามาถติดต่อได้ที่ Facebook fanpage, Line หรือ โทร 0658974408 ตลอด 24 ชม.

  • โปรโมชั่นคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็น การฝากครั้งแรก, โปรจำกัดเวลา หรือโปรขาใหญ่ ที่สนใจฝากเป็นจำนวนมาก ให้ผู้เล่นเดิมพันได้เต็มที่ ไม่มีกั๊ก

เว็บไซต์ BETLUCKMAK “ เดิมพันที่นี่ โชดีมากๆ” จะรักษามาตรฐานการให้บริการและนำข้อเสนอแนะของผู้เล่นทุกท่าน มาปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเว็บไซต์เกมประเภทคาสิโนที่ดีที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการใช้บริการของ เว็บไซต์ BETLUCKMAK


• หลักการโดยทั่วไป

1. เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลผูกพันต่อผู้เล่นเกม กับ เว็บไซต์ BETLUCKMAK ไม่ว่าจะเป็น การเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ การดาวน์โหลด และเข้าสู่ระบบต่างๆ หรือส่วนอื่นๆที่มีผลเกี่ยวข้องได้แก่ อินเทอร์เนต ระบบมือถือ เว็บไซต์ เป็นต้น จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เว็บไซต์ BETLUCKMAK นี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว

2. กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนใช้งาน เว็บไซต์ BETLUCKMAK เพราะจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ เว็บไซต์ BETLUCKMAK แล้ว แม้ว่าสัญญานี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากทางทีมงานตลอดเวลา การเข้าใช้งานบน เว็บไซต์ BETLUCKMAK อย่างต่อเนื่อง จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเช่นกัน หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไข ท่านจะต้องหยุดใช้งาน เว็บไซต์ BETLUCKMAK หรือแจ้งปิดบัญชีผู้ใช้งานของท่านทันที

3. การเข้าสู่ระบบ ไม่ว่าจะเชื่อมต่อผ่าน Facebook, Line หรือสมัครสมาชิก หมายความว่า ท่านได้อ่านอย่างเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ เว็บไซต์ BETLUCKMAK และเงื่อนไขนี้ถือเป็นข้อผูกมัดระหว่างท่าน (ผู้ใช้งาน) และ เว็บไซต์ BETLUCKMAK

4. การดูแลรักษาบัญชีของท่านจากทาง เว็บไซต์ BETLUCKMAK เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ มีไว้ให้ในลิงค์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ และถือเป็นแหล่งอ้างอิงที่ใช้ร่วมกันกับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มและลบเกม หรือการบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท

• บัญชีสมาชิกของท่าน

1. เผู้ใช้งานจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป เพื่อลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับ เว็บไซต์ BETLUCKMAK

2. วิธีสมัครสมาชิกจะทำโดยลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ BETLUCKMAK และกรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบุอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามความจริง ท่านจะต้องยินยอมให้ทาง เว็บไซต์ BETLUCKMAK สามารถดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชี หรือระงับการให้บริการกับสมาชิกในกรณีที่พบข้อมูลไม่เป็นไปตามที่ระบุ

3. ท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีสมาชิกที่ยืนยันตัวตนแล้วเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้นใน เว็บไซต์ BETLUCKMAK นี้ หากท่านพยายามที่จะเปิดบัญชีสมาชิกมากกว่าหนึ่งบัญชี ทุกบัญชีที่ท่านได้เปิดอาจถูกระงับหรือปิดบัญชีได้

4. หากท่านพบว่า แต่หากบัญชีสมาชิกของท่านมีมากกว่าหนึ่งบัญชี โดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น มีชื่อแตกต่างกัน สมาชิกจะต้องแจ้งให้ทาง เว็บไซต์ BETLUCKMAK ได้รับทราบในทันที

5. หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นในช่วงที่ใช้บริการอยู่ ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องแจงกับทางเว็บไซต์ BETLUCKMAK ทราบทันที

6. เว็บไซต์ BETLUCKMAK ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่มีการเข้าใช้งานจากบุคคลอื่นเนื่องจากกรณีที่สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของตนต่อสาธารณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม

7. การเข้าเป็นสมาชิกมีจุดประสงค์หลักที่เข้าร่วมคือเพื่อการเล่นเกมเท่านั้น และมิใช่เป็นการกระทำซึ่งเล็งเห็นให้เกิดผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน หรือ กระบวนการอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเล่นเกมของท่าน จำกัดไว้ให้เป็นงานอดิเรก หรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสนุก หรือพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น

8. ผู้ใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมายเรื่องการพนันบนอินเตอร์เน็ต จากพื้นที่ที่สมาชิกอาศัยอยู่ การที่สมาชิกสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ BETLUCKMAK ในพื้นที่ของสมาชิกได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์ BETLUCKMAK เป็นผู้เชื้อเชิญให้สมาชิกใช้บริการกับเรา และเว็บไซต์ BETLUCKMAK จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการกระทำของผู้เล่นที่การพนันทางอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่นั้นๆ

• เงินเครดิตของท่าน

1. เท่านสามารถเข้าร่วมเล่นในเกมใดๆได้ ก็ต่อเมื่อท่านมีเงินเครดิตในระบบเพียงพอต่อการเข้าร่วมการเดิมพันนั้น

2. โดยเครดิตในบัญชีเกิดจากการฝากเงินเข้ามาในระบบ เว็บไซต์ BETLUCKMAK มีสิทธิ์ในการเลือกระบบการชำระเงิน ทำหน้าที่ในการรับชำระเงินและ/หรือจ่ายเงินในนามของเว็บไซต์ BETLUCKMAK

3. การฝากและถอนเงินในบัญชีของคุณจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ ตามที่กำหนดไว้ในช่วงเวลานั้น

4. การฝากเงินบางรูปแบบอาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับวิธีการ สำหรับค่าธรรมเนียมในการฝากเงิน ทางผู้เล่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง

5. ในการตรวจสอบการฝากเงินของผู้เล่น อาจจะถูกขอให้ส่งเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม โปรดให้ความร่วมมือ

6. ไม่มีนโยบายให้สินเชื่อใดๆ สำหรับการใช้บริการ

7. ยอดคงเหลือในบัญชีเครดิตสมาชิกของท่านจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย

8. ในกรณีที่ท่านฝากเงินเข้ามาโดยไม่มีการรับโบนัสใดๆ ท่านจำเป็นต้องวางเดิมพันเท่ากับจำนวนยอดฝากเท่านั้น จึงจะสามารถทำรายการถอนได้ หรือฝากเข้ามาโดยการรับโบนัสพิเศษ ท่านจะต้องเดิมพันให้พ้นเงื่อนไขโบนัสก่อนจึงจะทำการถอนได้

9. ไม่อนุญาตให้สามารถทำการโอนเงินจากบัญชีสมาชิกของท่านไปยังบัญชีสมาชิกของผู้อื่น หรือการรับเงินจากบัญชีของผู้อื่นเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่าน

10. ไม่อนุญาตให้ ขายบัญชีผู้เล่น โอนเงิน หรือลงทะเบียนให้หรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นในการลงทะเบียน เพื่อการฝากเงินเข้าในบัญชีสมาชิกของท่าน

11. การถอนเงินจะต้องทำผ่านทางเว็บไซต์ BETLUCKMAK หรือติดต่อแอดมินทาง Line เท่านั้น จะไม่ยอมรับการถอนเงินที่มาจากทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์

12. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้วิธีการถอนเงินของท่านไปยังบัญชีที่ได้แจ้งตอนสมัครสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์ BETLUCKMAK อาจร้องขอเอกสารที่สามารถยืนยันและระบุตัวตนของท่าน ในการถอนก่อนที่รายการถอนจะถูกดำเนินการได้

13. รายการเดิมพันของสมาชิกจะถูกตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตในการวางเดิมพัน การเดิมพันที่ในเกมที่เสมอ เป็นศูนย์ กำไรต่ำ หรือการเดิมพันในแบบที่ป้องกันความเสี่ยงในการเดิมพัน จะถูกพิจารณาว่าสมาชิกมีความตั้งใจเล่นโดยมีเจตนาที่จะทุจริตเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขของโบนัสนั้นๆ

14. ในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตใดๆ เว็บไซต์ BETLUCKMAKมีสิทธิ์ ที่จะระงับการถอน หรือหักเงินชนะและโบนัสออกจากบัญชีของสมาชิก

15. สมาชิกไม่สามารถทำรายการถอนได้ หากผู้เล่นยังวางเดิมพันไม่ครบเท่ากับยอดฝากหรือเท่ากับยอดหมุนเวียนของโบนัสนั้นๆ

• ความรับผิดชอบในการใช้บริการ

1. ท่านมีความเข้าใจว่าการเดิมพันในเกม ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการสูญเสียเงินฝาก ในเงินที่ท่านได้ฝากเข้าในบัญชีสมาชิกของท่านได้ และเงินที่อยู่ในบัญชีจำต้องดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2. หากเว็บไซต์ BETLUCKMAK ให้เงินเครดิตเข้าบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยผิดพลาด โดยที่ท่านไม่ได้ชนะในเกมนั้น หรือฝากเงินเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ทางบุคคล หรืออื่นๆ จำนวนเงินนั้นถือเป็นทรัพย์สินของทางเว็บไซต์ BETLUCKMAK ท่านจะต้องแจ้งให้กับทางเว็บไซต์ BETLUCKMAK รับทราบทันทีผ่านทางช่องทางต่างๆ และจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกโอนออกจากบัญชีผู้ใช้ของท่าน

3. ซอฟท์แวร์ที่ได้จัดทำขึ้นให้กับทางผู้เล่น ทางเว็บไซต์ BETLUCKMAK เป็นเจ้าของ หรืออาจมีที่มาจากบริษัทอื่นใด ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรแกรมต่างๆที่ได้กำหนดไว้เหล่านี้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านอาจสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวของท่าน หรือเพื่อใช้เป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ ให้สอดคล้องตามกฎ และข้อระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. ลักษณะการปฏิบัติตนในการเล่นเกมที่ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านควรมีความสุภาพต่อผู้เล่นท่านอื่นๆ หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพรวมทั้งประเด็นอ่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องแชทสนทนา

5. หากระบบเกมมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิค เว็บไซต์ BETLUCKMAK ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการบริการต่างๆ จะไม่เกิดความเสียหาย หรือข้อขัดข้องใดๆ อย่างไรก็ตามทางเราจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุด หลังจากที่เราได้ตระหนักถึงข้อขัดข้องนั้นๆ แล้ว

6. เกิดข้อขัดข้องของระบบการสุ่มของเกม (random number generator) ที่ทางเราได้ใช้อยู่ในระบบเกมและผลิตภัณฑ์ของเรา ทำให้จำนวนเกมหรือจำนวนเงินชนะที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากข้อขัดข้องของผู้ให้บริการเกม (game provider) หรือข้อขัดข้องของระบบเว็บไซต์ BETLUCKMAK จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว และจัดการปัญหาเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

7. ผู้เล่นสามารถใช้ดุลพินิจในการจำกัดการวางเดิมพันด้วยตัวของผู้เล่นเอง โดยในเกมจะมีอัตราการเล่นเป็นเงินบาท

8. การวางเดิมพันในแต่ละครั้ง อาจจะไม่นับเป็นยอดเดิมพันสะสม และอาจจะไม่นับรวมในยอดหมุนเวียนของทุกๆโปรโมชั่น โปรดตรวจสอบที่หน้าโปรโมชั่นอีกครั้งก่อนทำการเดิมพัน

9. การตัดสินใจใช้บริการเว็บไซต์ของท่านจะถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง เว็บไซต์และเกมต่างๆ ที่ทางเราจัดหามาให้ ไม่ถือว่าเป็นการการันตีใดๆ ทั้งสิ้น

10. การจัดหาบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ BETLUCKMAK ทางเว็บไซต์ BETLUCKMAK หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารลูกจ้างหรือพนักงาน หุ้นส่วน บริษัทที่ร่วมงานกับเว็บไซต์ BETLUCKMAK จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการใช้บริการหรือเล่นเกมกับเว็บไซต์ BETLUCKMAK ของตัวท่านเอง

• นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ท่านยอมรับและยินยอมที่จะให้เว็บไซต์ BETLUCKMAK ดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ อนุญาตให้ท่านเข้าเล่นเกม และให้บริการอื่นใดที่สำคัญๆ จากทางเว็บไซต์เราได้

2. เว็บไซต์ BETLUCKMAK จะทำการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านและเคารพในความสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามหลักการทางธุรกิจ และกฎหมายที่บังคับใช้

3. เว็บไซต์ BETLUCKMAK จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่จะให้ท่านเข้าเล่นเกมต่างๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมเกม

4. เว็บไซต์ BETLUCKMAK จะดำเนินการในข้อมูลส่วนตัวท่านในกรณีที่ทางบริษัทมีความประสงค์ในการที่จะเข้าตรวจสอบ ซึ่งในกรณีนี้ก็เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเกมได้

5. ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อที่จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านในกรณีต่างๆ เช่น การดำเนินรายการที่เกี่ยวกับทางสมาชิก หรือการเข้าร่วมเล่นเกม รวมทั้งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของท่านสมาชิกให้มีความโปร่งใส หรือในกรณีอื่นๆ ซึ่งจะต้องยึดหลักให้เป็นไปตามกฎหมาย ในขณะที่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ ผู้ที่มีส่วนร่วมทางธุรกิจ รวมถึง บริษัทผู้ให้บริการในด้านต่างๆของเว็บไซต์ BETLUCKMAK อาจมีหน้าที่ในบางส่วนในการควบคุมหรือดำเนินการทางเว็บไซต์ หรือข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงให้กับบริษัทต่างๆเหล่านี้ โดยถือว่าท่านยินยอมในที่นี้ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว

6. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์ BETLUCKMAK

7. ท่านต้องทำการแจ้งเว็บไซต์ BETLUCKMAK ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดที่แตกต่างไปจากการลงทะเบียนกับทางเราในครั้งแรกที่ท่านได้ทำการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

8. เพื่อที่จะทำให้ท่านได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพเว็บไซต์ BETLUCKMAK และผู้ให้บริการอาจทำการส่งข้อมูลส่วนตัวจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหลักการที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก ทั้งนี้ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลของท่านสามารถมีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวได้

9. ในกระบวนการการจัดการส่วนงานสมาชิกต่างๆ ทางเว็บไซต์ BETLUCKMAK อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยการตรวจสอบสถานะทางการเงิน หรือ หน่วยตรวจสอบการทุจริต และต่อต้านการฟอกเงิน ที่มีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน ทั้งนี้ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลของท่านสามารถเปิดเผยกับองค์กรต่างๆได้

10. เพื่อที่จะทำให้การใช้เว็บไซต์เป็นไปโดยง่ายต่อผู้ใช้ และเพื่อที่จะนับจำนวนของผู้ที่เข้าใช้ในระบบ รวมไปถึงการพัฒนาบริการต่างๆ ทางเว็บไซต์ BETLUCKMAK ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากเบราเซอร์ของท่าน โดยข้อมูลต่างๆที่ส่งมาทางเรานั้นเรียกว่า คุ้กกี้ หากท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงก็สามารถปิดไม่ให้มีการเก็บข้อมูลคุ้กกี้ดังกล่าว (โดยท่านอาจศึกษาถึงวิธีการทำได้จากคู่มือในแต่ละเบราเซอร์ของท่านที่ท่านได้ใช้งานอยู่) อย่างไรก็ตามหากท่านปิดการใช้งานคุ้กกี้อาจทำให้มีการจำกัดการเข้าใช้งานสำหรับเว็บไซต์บางเว็บไซต์ได้

11. ท่านยินยอมให้เว็บไซต์ BETLUCKMAK แจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์ บริการใหม่ๆ และโปรโมชัน หากท่านไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางเรา ท่านอาจยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวได้ แต่ท่านก็ยังสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อีก

• การปิดบัญชีสมาชิกของท่าน

1. ท่านสามารถปิดบัญชีของท่านได้ตลอดเวลาและเว็บไซต์ BETLUCKMAK จะคืนเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของท่านทั้งนี้จะมีจำนวนคงเหลือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในช่วงเวลานั้น และวิธีการชำระเงินคืนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเว็บไซต์ BETLUCKMAK และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. หากท่านไม่ทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้ "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" ของท่าน เป็นระยะเวลานาน 1 ปี เงินคงเหลือในบัญชีทั้งหมดจะถูกย้ายออกจากบัญชีสมาชิกของท่าน ภายหลังจากการแจ้งผ่านทางอีเมล์หรือช่องทางการติดต่อของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

3. ขอสงวนสิทธิ์และความถูกต้องในการเก็บกักหรือยกเลิกรางวัลโบนัส หากโบนัสดังกล่าวไม่มีการนำเอามาใช้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้ประกาศให้รางวัล

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปิดบัญชีสมาชิกของท่าน หากเงินที่ท่านได้ฝากเข้าไว้ในบัญชีผู้ใช้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดกฎหมายใดๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเงินที่ได้รับมาโดยผิดกฎหมาย มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิดในทางที่ผิดหรือกระทำการใดๆ กับคุณและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ขัดต่อกฎที่มีไว้ มีการใช้โปรแกรมช่วยในการเล่นเกมหรือ เทคนิคต่างๆ รวมทั้งฮาร์ดแวร์ช่วยในการเล่นเกม

5. รายงานปัญหาการฟอกเงิน หากผู้เล่นพบปัญหาหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในการใช้บริการเว็บไซต์หรือเกมของเรา ผู้เล่นมีหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เว็บไซต์ BETLUCKMAK รับทราบในทันที เว็บไซต์ BETLUCKMAK อาจทำการล็อค ระงับ หรือปิดบัญชีของท่าน รวมถึงไม่อนุญาตให้ถอนเงินออกจากบัญชี หากพบว่าบัญชีของท่านมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น การกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายหรือต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบทั้งหมด โดยบริษัทมีสิทธิ์ในการริบเงินในบัญชีของสมาชิกด้วยเช่นกัน หรืออาจโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุมหรือตรวจสอบ

6. หากท่านฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่งในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ เพื่อเป็นบทลงโทษ เช่น การระงับบัญชี ปิดบัญชีผู้เล่น ระงับการจ่ายออกเงินในบัญชี (รวมถึงเงินที่สมาชิกฝากเข้ามา) และริบเงินหากสิ่งที่สมาชิกฝ่าฝืนนั้น ก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาในภายหลัง

7. หากเว็บไซต์ BETLUCKMAK สงสัยหรือพบว่าท่านพยายามโกง ฉ้อฉล จากการใช้บริการ นั่นถือว่าท่านได้ฝ่าฝืนกฎของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และบัญชีของท่านจะถือว่าไม่มีความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ BETLUCKMAK อาจจะทำการระงับบัญชีผู้เล่น หรือปิดบัญชีถาวร และยกเลิกการวางเดิมพันทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่ในระบบ

8. ท่านยอมรับว่าในกรณีที่ท่านมีการฝ่าฝืนกฎข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ BETLUCKMAK ดุลยพินิจของเราจะถือเป็นที่สิ้นสุด และอาจส่งผลให้ บริษัทปิดบัญชีผู้เล่น และไม่อนุญาตให้ผู้เล่นใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราอีกต่อไป

• ทรัพย์สินทางปัญญา

1. เว็บไซต์ BETLUCKMAK ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ หากท่านหรือบุคคลใดก็ตามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ในการฟ้องร้องบุคคลดังกล่าว

2. เว็บไซต์ BETLUCKMAK และ www.8richd.com ไม่อนุญาตให้บุคคลใดก็ตามนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่างๆ หรือนำไปใช้บนเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

3. เว็บไซต์ BETLUCKMAK เป็นเจ้าของใบอนุญาต และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเทคโนโลยี ซอฟแวร์ และระบบรวมถึงดีไซน์ต่างๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

4. ข้อความบนเว็บไซต์ของ เว็บไซต์ BETLUCKMAK เว็บไซต์ BETLUCKMAK เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท© และฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท โดยลิขสิทธิ์นี้ยังคลอบคลุมถึง ตัวอักษร กราฟิก โค้ด ไฟล์และลิงค์ต่างๆ ที่ปรากฏและเป็นของเว็บไซต์ BETLUCKMAK บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เลียนแบบหรือลอกเลียน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทุกส่วน ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ การใช้บริการบนเว็บไซต์ของผู้เล่น ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นมีสิทธิ์ในการคัดลอก เลียนแบบ ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา

5. การลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

6. ท่านยอมรับที่จะไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการควบคุมเว็บไซต์ BETLUCKMAK หากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น หรือเข้าข่าย บริษัทมีสิทธิ์ในการฟ้องร้อง

• การโอนสิทธิ์

เว็บไซต์ BETLUCKMAK สงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์หรือส่งต่อสัญญาฉบับนี้ ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ให้แก่ผู้อื่นได้

• การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้เล่น เรามีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้กระทำกับเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคล ระบบ โปรแกรม และอื่นๆ ซึ่งการกระทำทั้งหมดนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างผู้เล่นกับเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่ามีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด ผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์เป็นเอกสาร หรืออื่นๆ และบริษัทถือว่าผู้เล่นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

เว็บคาสิโนออนไลน์ BETLUCKMAK รวมเกมคุณภาพ เล่นง่าย ได้เงินจริง


Q: รับเครดิตฟรี ต้องทำอย่างไร?

A: ติดต่อผ่านแอดมินเพื่อทำการลงทะเบียนให้เท่านั้น

เมื่อแอดมินยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยแล้วจะส่ง username และ password ให้ แต่เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นของท่านเองอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

จากนั้นแจ้งยืนยันตัวตนที่แอดมินผ่าน Line @blmpay2021 โดยส่งข้อมูลพื่อการฝากถอนในอนาคตให้แอดมิน 4 ข้อ ดังนี้

  1. ไอดี

  2. เบอร์โทรศัพท์

  3. รูปภาพภาพ หน้าบัตรประชาชน

  4. รูปภาพ หน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือ iBanking

*ข้อหมายเหตุเรื่องบัญชีธนาคาร ทาง Betluckmak ไม่รับบัญชีธนาคาร ยูโอบี และธนาคารอาคารสงเคราะห์ หากเป็นภาพ ibanking ขอสงวนสิทธิรับแต่ธนาคารไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงไทย กรุงเทพ ธนาชาติและกรุงศรี ต้องเห็นชื่อ และเลขบัญชีครบถ้วน

สงวนสิทธิ 1 ชื่อ 1 ไอดีเกมเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อซ้ำ หรือมี IP address เดียวกันซ้ำๆ แอดมินขอปิดบัญชีให้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Q: ฝาก รับโปร และถอนทำได้อย่างไร?

A: เพื่อความรวดเร็ว ขอแนะนำให้ทำการฝาก และถอนผ่านหน้าเว็บ โดยไปที่หมวด ฝาก-ถอน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้เลย


ฝากไม่มีขั้นต่ำ และ ถอนขั้นต่ำ 300 บาท


สำหรับโปรโมชั่น สามารถรับโปรโมชั่นที่ต้องการได้ที่หน้าเว็บหรือแจ้งรับที่แอดมิน หากไอดีและยอดโอนของท่านอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด ทางแอดมินจะแอดเครดิตและโปรให้ทันที

หากท่านไม่ได้ระบุมา สามารถรับเองได้ที่หน้าโปรโมชั่น หรือแจ้งแอดมินได้ที่ Line @blmpay2021 โดยยอดฝากล่าสุดจะต้องไม่เข้าเกมใดๆ ทั้งสิ้นมาก่อนรับโปร

ลูกค้าจะต้องไม่ติดโปรโมชั่นใดๆ อยู่ หากต้องการรับโปรถัดไป และจะต้องเล่นให้สิ้นสุดโปรโมชั่นนี้ที่มีอยู่ก่อน จึงจะทำการฝาก ถอนหรือรับโปรโมชั่นอื่นๆ อีกได้

Q: ฝากและถอน มาจากและไปยังบัญชีที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ได้หรือไม่ ?

A: คุณลูกค้าสามารถเพิ่ม และลบบัญชีธนาคารในข้อมูลส่วนตัวได้ โดยแจ้งแอดมินมาที่ Line @blmpay2021 โดยบัญชีใหม่จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับท่าน ให้เป็นธนาคารที่เรากำหนดรับไว้เท่านั้น

หากโอนจากบัญชีชื่อคนอื่น ทาง BETLUCKMAK ขอสงวนสิทธิในการโอนคืน และถอนทุกกรณี

Q: ฝากเงิน ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

A: คุณลูกค้าสามารถโอนเงินมาทางบัญชีธนาคารที่เรากำหนดไว้ในหน้า “ฝากเงิน” โดยโอนจากบัญชีที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

หากไม่สะดวกโอนจากบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถฝากได้ อีก 2 ช่องทาง คือ

  1. โอนจากตู้ ATM >> เขียนว่า ใช้เล่นคาสิโนออนไลน์เท่านั้น และชื่อไอดี ของคุณลูกค้าด้วยปากกาน้ำเงิน บนสลิป และนำสลิปทำรายการที่หน้าเว็บหรือ ส่งหลักฐานมาที่ Line @blmpay2021

  2. โอนผ่านตู้บุญเติม >> รวมภาพแค้ปหน้าจอ SMS ยืนยัน และบัตรประชาชนของลูกค้า เพื่อทำรายการแจ้งฝาก

คุณลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในการฝากเอง

Q: Turnover/ ยอดเดิมพันสะสม คืออะไร ?

A: สำหรับลูกค้าที่ฝากโดยไม่รับโปรโมชั่น จะต้องทำ Turnover เพียง 1 เท่าของยอดฝาก สำหรับลูกค้าที่ฝากโดยรับโปรโมชั่น จะต้องทำ Turnover โดยมีจำนวนเท่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโปรโมชั่นนั้นๆ ที่กำหนด โดยมาคูณกับ ยอดฝาก + ยอดเครดิตฟรีที่ได้รับ

โดย Turnover หรือ ยอดเดิมพันสะสมนั้น คือยอดที่ลูกค้าได้เดิมพันออกไป ไม่จำเป็นว่าจะได้หรือเสียเท่าไหร่ก็ตาม นับเฉพาะยอด bet ออกไปจากทางคุณลูกค้า รวมกัน เท่านั้น

Q: ทำไมแอดมินตอบไลน์ช้าจัง ?

A: ในบางครั้งมีคุณลูกค้าเข้ามาทำรายการเป็นจำนวนมากค่ะ ทางทีมแอดมิน ตลอด 24 ชม. พยายามไล่ตอบให้อย่างรวดเร็วที่สุด แอดมินขอแนะนำให้คุณลูกค้า แจ้งปัญหา และรายละเอียดที่ต้องการให้แอดมินอย่างครบถ้วนไว้ในไลน์ แอดมินทำการไล่ตอบตามคิวแชท หากคุณลูกค้าแชทซ้ำๆ จะทำให้ต้องไปต่อคิวใหม่ และจะทำให้ได้รับคำตอบยิ่งล่าช้า ทั้งนี้แอดมินพยายามบริการให้รวดเร็วที่สุด เพื่อความสะดวกสบายของคุณลูกค้าค่ะ

ขั้นตอนการฝากเงิน

เพื่อความรวดเร็ว ขอแนะนำให้ทำการฝาก และถอนผ่านหน้าเว็บ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อแอดมินได้ที่ Line @blmpay2021 24 ชม.


การฝาก

  ฝากไม่มีขั้นต่ำ

  ยอดเงินฝากจะต้องมาจากบัญชีของท่านเองที่ได้ยืนยันตัวตนไว้ หากโอนผ่านตู้ ATM หรือตู้บุญเติม จะต้องทำทำรายการยืนยันยอดฝากตามที่กำหนด

  การฝากแบบไม่รับโปรโมชั่น จะต้องเดิมพันให้เท่ากับยอดฝากก่อน จึงจะปลดล๊อค turnover สำหรับการถอนได้ เงินจะอยู่ในยอดเงินคงเหลือ “กระเป๋าเงินหลัก”

  การฝากแบบรับโปรโมชั่น จำนวน turnover จะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นนั้นๆ โปรดอ่านเงื่อนไขโดยละเอียด ระบบจะจัดยอดฝากแบบโปรโมชั่น อยู่ใน “กระเป๋าเงินโปรโมชั่น” จำเป็นต้องเล่นจนสิ้นสุดเงื่อนไข จากนั้น กดออกจากโปรโมชั่น แล้วเงินจะกลับอยู่ใน “กระเป๋าเงินหลัก” เพื่อทำการถอนได้

การถอน

  ขั้นต่ำ 300 บาท

  ยอดเงินจะเข้าบัญชีที่ยืนยันตัวตนไว้เท่านั้น

  หากมีการฝากแบบรับโปรโมชั่น จะต้องเล่นจนครบเงื่อนไข Turnover และกดออกจากโปรก่อน จึงจะทำการถอนได้

โปรโมชั่น


 เล่นสล็อตยิงปลากับ BETLUCKMAK รับฟรีเพิ่มทันที 10%!! 

✅ ฝาก 5,000 - 100,000 รับฟรีเพิ่มอีก 10% ทันที

✅ ทำเทิร์น 4 เท่า ถอนไม่จำกัด!!!
✅ เกมที่เข้าร่วม ➡️ สล็อต ยิงปลา ค่าย JDB JILI CQ9 FC AMB RSG KA


1 user สามารถรับได้ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง

ตัวอย่าง:


🤳 วิธีรับโปรโมชั่น

1. ฝากออโต้ แล้วรอเงินเข้า 3-5 นาที

กดปุ่มนี้ 

(จะเห็นเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้ว)

2. เมื่อยอดฝากเข้าแล้ว กดรับด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บนี้ หรือแจ้งรับที่แอดมิน  @blmpay2021 หรือ คลิ๊กที่นี้

 

⭕️ เงื่อนไขการออกจากโปรโมชั่น 

ทำเทิร์นครบตามยอดที่กำหนดและมียอดเงินขั้นต่ำ 300 บาทสามารถกดออกโปรและทำรายการถอนได้เลยจ้า


 ระยะเวลาโปรโมชั่น : ไม่มีกำหนดสิ้นสุด
#BLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่น โดยการตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด

 เล่นป๊อกเด้ง ไฮโล น้ำเต้าปูปลา ค่าย JMK เราแจก 100!! 

✅ ฝาก 200 ฟรี 100

✅ ทำเทิร์น 3,000 ถอนได้สูงสุด 3,000 บาท
✅ เกมที่เข้าร่วม 
➡️ ป๊อกเด้ง ไฮโล น้ำเต้าปูปลา ค่าย JMK


1 user สามารถรับได้ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง

ตัวอย่าง:


🤳 วิธีรับโปรโมชั่น

1. ฝากออโต้ แล้วรอเงินเข้า 3-5 นาที

กดปุ่มนี้ 

(จะเห็นเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้ว)

2. เมื่อยอดฝากเข้าแล้ว กดรับด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บนี้ หรือแจ้งรับที่แอดมิน  @blmpay2021 หรือ คลิ๊กที่นี้

 

⭕️ เงื่อนไขการออกจากโปรโมชั่น 

ทำเทิร์นครบตามยอดที่กำหนดและมียอดเงินขั้นต่ำ 300 บาทสามารถกดออกโปรและทำรายการถอนได้เลยจ้า เนื่องจากโปรนี้จำกัดการถอน หากนำไปเล่นต่อ ของดถอนทุกกรณีนะคะ


 ระยะเวลาโปรโมชั่น : ไม่มีกำหนดสิ้นสุด
#BLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่น โดยการตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด

 ฝากไม่รับโปร ถอนง่าย รับเงินคืนคุ้ม 
 พิเศษ!! 26-29 ก.ค. 64 ค่ายเกมสุดฮิต JILI คืนค่าน้ำ 1% 

 :ตัวอย่างการคืนค่าน้ำ 

💸คืนขั่นต่ำ 1 บาท รับได้ไม่จำกัด💸
คำนวณจากยอด Turnover สล็อต ยิงปลา ทุกค่ายเกม!!
ระบบคำนวณตั้งแต่เวลา 00:01 น. - 23:59 น. ของยอดฝากที่ไม่รับโปร
ยอดคืนถอนได้ทันที หรือ นำไปทำทุนต่อก็ได้

📩 ระบบจะส่งให้อัตโนมัติ ทุกวัน เวลา 17.00 น.
(หากพบว่าลูกค้าปั่นยอดเทรินจากเกมใดๆก็ตามงดถอนทุกกรณี)


 ระยะเวลาโปรโมชั่น 
ไม่มีกำหนดสิ้นสุด
⭕หมายเหตุ - แอดมิน #BLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อ และการตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด⭕

 BIG WIN โปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับนักลงทุน 
 ถอนสูงสุด 100,000 บาท!!
💸💸 

เล่นสล็อตยิงปลาค่าย JILI FC RSG KA และสล็อตค่าย CQ9


ตัวอย่าง:

1 user สามารถรับได้ 1 ครั้ง ทุก 24 ชม.

หากนำเครดิตไปเล่นค่ายเกมอื่นๆ งดถอนทุกกรณี


🤳 วิธีรับโปรโมชั่น

1. ฝากออโต้ แล้วรอเงินเข้า 3-5 นาที

กดปุ่มนี้ 

(จะเห็นเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้ว)

2. เมื่อยอดฝากเข้าแล้ว กดรับด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บนี้ หรือแจ้งรับที่แอดมิน  @blmpay2021 หรือ คลิ๊กที่นี้

 

⭕️ เงื่อนไขการออกจากโปรโมชั่น 

ทำเทิร์นครบตามยอดที่กำหนดและมียอดเงินขั้นต่ำ 300 บาทสามารถกดออกโปรและทำรายการถอนได้เลยจ้าาา 

เนื่องจากโปรนี้จำกัดการถอน หากนำไปเล่นต่อ ของดถอนทุกกรณีนะคะ

 

 ระยะเวลาโปรโมชั่น : ไม่มีกำหนดสิ้นสุด

⭕#BLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่น โดยการตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด⭕

โปรประจำวัน ฟรี 50%

เล่นสล็อตและยิงปลา 7 ค่ายเกม


1 user สามารถรับได้ 1 ครั้ง ทุก 24 ชม.

หากนำเครดิตไปเล่นค่ายเกมอื่นๆ งดถอนทุกกรณี


🤳 วิธีรับโปรโมชั่น

1. ฝากออโต้ แล้วรอเงินเข้า 3-5 นาที

กดปุ่มนี้ 

(จะเห็นเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้ว)

2. เมื่อยอดฝากเข้าแล้ว กดรับด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บนี้ หรือแจ้งรับที่แอดมิน  @blmpay2021 หรือ คลิ๊กที่นี้

 

⭕️ เงื่อนไขการออกจากโปรโมชั่น 

ทำเทิร์นครบตามยอดที่กำหนดและมียอดเงินขั้นต่ำ 300 บาทสามารถกดออกโปรและทำรายการถอนได้เลยจ้าาา 

เนื่องจากโปรนี้จำกัดการถอน หากนำไปเล่นต่อ ของดถอนทุกกรณีนะคะ

 

 ระยะเวลาโปรโมชั่น : ไม่มีกำหนดสิ้นสุด

⭕#BLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่น โดยการตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด⭕

ยินดีตอนรับสมาชิคใหม่ เปิดยูสที่เว็บนี้ มีแต่คุ้ม!!
สิทธิที่ 1. สำหรับสมาชิคใหม่ เปิดยูสวันนี้รับเครดิตฟรี

สมัครง่ายมาก แอดมินทำให้ทุกอย่าง ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์
Line   เครดิตฟรี  คลิ๊กที่นี้

เงื่อนไข : เครดิตฟรี 50 
ทำเทิร์นถึง 1,000 โอนให้ทันที 300


สิทธิที่ 2. เปิดบิลฝากครั้งแรก ฟรี 250% สุดคุ้ม!!
ฝาก 100-500 รับฟรี 250%
เงื่อนไข : ทำเทิร์น 20 เท่า ถอนได้สูงสุด 3,000 บาท

1 user รับได้ 1 ครั้ง (ต้องไม่เคยรับโปรฝากแรกอื่นๆ มาก่อน)


🤳 วิธีรับโปรโมชั่น

1. ฝากออโต้ แล้วรอเงินเข้า 3-5 นาที

กดปุ่มนี้ 

(จะเห็นเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้ว)

2. แจ้งรับโปรทาง  ที่สมัครเข้ามา หรือ  ฝาก-ถอน @blmpay2021 หรือ คลิ๊กที่นี้


***********************************************
เกมที่เข้าร่วม > ใช้เล่นสล็อตและยิงปลาได้ถึง 5 ค่ายฮิตรวมกว่า 270 เกม

 

⭕️ เงื่อนไขการออกจากโปรโมชั่น 

ทำเทิร์นครบตามยอดที่กำหนดและมียอดเงินขั้นต่ำ 300 บาทสามารถกดออกโปรและทำรายการถอนได้เลยจ้าาา 
เนื่องจากโปรนี้จำกัดการถอน หากนำไปเล่นต่อ ของดถอนทุกกรณีนะคะ

 ระยะเวลาโปรโมชั่น : ไม่มีกำหนดสิ้นสุด

⭕#BLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่น โดยการตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด⭕

เล่นง่าย ต้องค่าย PRAGMATICPLAY

ใช้เล่นได้ทุกเกมสล็อตที่ค่ายนี้ 

เกมแนะนำ Sweet Bonanza 

ดูเกมอื่นๆ กดที่นี่ 


ฝาก 100 ฟรี 50 ทำเทิร์นและถอนได้สูงสุด 1,500 1 user รับได้ 3 ครั้ง

 

🤳 วิธีรับโปรโมชั่น

ฝากออโต้ แล้วรอเงินเข้า 3-5 นาที กดปุ่มนี้ กดปุ่มนี้  หรือ คลิ๊กที่นี่

(จะเห็นเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้ว)⭕️ เงื่อนไขการออกจากโปรโมชั่น 

ทำเทิร์นครบตามยอดที่กำหนดและมียอดเงินขั้นต่ำ 300 บาทสามารถกดออกโปรและทำรายการถอนได้เลยจ้าาา 
เนื่องจากโปรนี้จำกัดการถอน หากนำไปเล่นต่อ ของดถอนทุกกรณีนะคะ

💸ค่ายเกม JILI มีเกมใหม่เยอะมาก พร้อมโปรพิเศษ!!💸

📲ฝาก 500ฟรี 500 รับรวม 1,000 ทันที!!!

ทำเทิร์น 15,000 ถอนได้สูงสุด 5,000 บาท!!

ใช้เล่นสล็อตยิงปลาค่าย 

1 User สามารถรับได้ 3 ครั้ง ห้ามพลาด!!


: ตัวอย่างโปรโมชั่น


🤳 วิธีรับโปรโมชั่น

1. ฝากออโต้ แล้วรอเงินเข้า 3-5 นาที

กดปุ่มนี้ 

(จะเห็นเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้ว)

2. เมื่อยอดฝากเข้าแล้ว กดรับด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บนี้ หรือแจ้งรับที่แอดมิน  @blmpay2021 หรือ คลิ๊กที่นี้

 

⭕️ เงื่อนไขการออกจากโปรโมชั่น 

ทำเทิร์นครบตามยอดที่กำหนดและมียอดเงินขั้นต่ำ 300 บาทสามารถกดออกโปรและทำรายการถอนได้เลยจ้าาา 
เนื่องจากโปรนี้จำกัดการถอน หากนำไปเล่นต่อ ของดถอนทุกกรณีนะคะ


 ระยะเวลาโปรโมชั่น : ไม่มีกำหนดสิ้นสุด

⭕#BLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่น โดยการตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด⭕

💸ศูนย์รวมเกมสล็อต และ ยิงปลา ฝาก 5 บิล ฟรี 1 บิล💸


📲ฝากยอด 200 บาทขึ้นไป ไม่รับโปร ติดกันครบ 5 บิล 

ใช้เล่นสล็อตและยิงปลาได้ทุกค่าย ทำเทิร์น 1 เท่า ถอนได้ไม่จำกัด

 

📲รับฟรี 200

ใช้เล่นสล็อตยิงปลาค่าย   เท่านั้น ทำเทิร์น 5,000 ถอนได้สูงสุด 500

 

สามารถรับได้วันละ 1 ครั้ง

🤳วิธีรับโปรโมชั่น

แจ้งรับที่แอดมิน เมื่อมียอดฝากต่อเนื่องตามเงื่อนไขแล้ว ติดต่อรับทาง  @blmpay2021 เท่านั้น คลิ๊กที่นี่

⭕️ เงื่อนไขการออกจากโปรโมชั่น 

เนื่องจากโปรนี้เป็นโปรที่จำกัดยอดถอน หากออกโปรแล้วต้องทำรายการถอนทันที หากออกโปรแล้วนำเงินไปเล่นต่องดถอนทุกกรณี

 

⏰ ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่มีกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่น

ลูกค้าจะต้องเล่นให้สิ้นสุดโปรโมชั่นนี้ก่อน จึงจะทำการฝากหรือรับโปรโมชั่นอื่นๆ อีกได้

⭕หมายเหตุ - แอดมิน #BLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อ และการตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด⭕

ฝากต่อเนื่องครบ 7 วัน รับฟรี 300

ฝากต่อเนื่อง 7 วัน มียอดฝากไม่รับโปรรวม 5,000 บาทขึ้นไป

:เงื่อนไขการสะสมยอดฝาก

- นับทุกยอดฝากที่ไม่รับโปร ยอดฝากเล่นได้ทุกค่ายเกม

#รับยอดฟรีทุกวันพฤหัสบดี#

แจ้งรับได้ทุกวันพฤหัส เวลา 12:00 น. ที่  @blmpay2021 หรือ  คลิ๊กที่นี่

: เงื่อนไขยอดฟรี 300

✅ทำเทิร์น 10,000 ถอนได้สูงสุด 500

✅เกมที่เข้าร่วม > สามารถเข้าเล่นสล็อตและยิงปลาค่ายเกม เท่านั้น

 

⏰ ระยะเวลาโปรโมชั่น : ไม่มีกำหนดสิ้นสุด

⭕หมายเหตุ - แอดมิน #BLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อ และการตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด⭕

🎰กิจกรรม จัดอันดับสุดยอดผู้เล่นสล็อต

 

รับของรางวัลดังต่อไปนี้

🏆ผู้ชนะประจำวัน🏆 (รับของรางวัลทุกวันถัดไป เวลา 15:00 น.)

🥇รางวัลที่ 1 รับ - 500

🥈รางวัลที่ 2 รับ - 300

🥉รางวัลที่ 3 รับ - 100

*ผู้ชนะประจำวันจะเป็น ผู้ชนะ NET WIN ต่อ 1 รอบ free spin ที่ลูกค้าได้รับ สูงสุดประจำวันนั้น ๆจะได้เป็นผู้ชนะแชมป์ประจำวัน แบ่งเป็น3รางวัล ตามลำดับคะแนน

🏆ผู้ชนะประจำสัปดาห์🏆 (รับของรางวัลเมื่อมีผู้ชนะประจำวันครบ 7 วัน)

🥇รางวัลที่ 1 รับ - 2,000

🥈รางวัลที่ 2 รับ - 1,000

*ผู้ชนะประจำสัปดาห์จะเป็น ผู้ชนะ NET WIN ต่อ 1 รอบ free spin ที่ลูกค้าได้รับ สูงสุดประจำสัปดาห์นั้น ๆ  จะได้เป็นผู้ชนะแชมป์ประจำสัปดาห์ แบ่งเป็น2รางวัล ตามลำดับคะแนน

🏆แชมป์ประจำเดือน🏆 (รับของรางวัลเมื่อมีผู้ชนะประจำวันครบ 28 วัน)

🥇รางวัลใหญ่รับ - 5,000

*ผู้ชนะประจำเดือนจะเป็น ผู้ชนะ NET WIN ต่อ 1 รอบ free spin ที่ลูกค้าได้รับ สูงสุดในรอบ 28 วัน นั้น ๆ

 

#เงื่อนไขการติดอันดับ#

*ระบบจะนับยอดผู้ชนะ NETWIN ต่อ 1 รอบ free spin ที่ลูกค้าได้รับ (ยิ่ง bet สูง ยิ่งมีโอกาสติดอันดับ)

*โดยยอดชนะจะต้องมี netwin 3,000 ขึ้นไป 

*1 user สามารถติดได้หลายอันดับ

#เงื่อนไขของรางวัล#

*ทำเทิร์น 1 เท่า เล่นได้ทุกเกม ถอนได้ไม่จำกัด* สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Line @blmpay2021 หรือ คลิ๊กที่นี้

*หมายเหตุ*รางวัลประจำเดือนหากมีผู้ชนะมากกว่า1ท่าน รางวัลจะถูกนำมา(หาร)แล้วแบ่งเท่าๆกันตามจำนวนผู้ที่ชนะทันที

#เวลาที่แจก#

*ผู้ชนะทั้งหมดจะได้รับรางวัลในวันถัดไป หลังเวลา 15:00 เป็นต้นไป

#รายละเอียด#

1.เงินรางวัลทั้งหมดจะจ่ายเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น และใช้เวลาไทยในการตัดรอบรางวัล 

2.ระหว่างร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสุกล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลื่ยนแปลงข้อมูล จะตัดสิทธิ์และยกเลิกเงินเครติดฟรีรางวัลนั้นทันที

⭕แอดมิน #BLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อ และการตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด⭕

🎁HAPPY BIRTHDAY สุขสันต์วันเกิด🎁

🎁 โปรเดือนเกิด กรกฎาคม🎉

🎊รับฟรี 100% + ฟรี 100🎊

📌 ฝากฟรี 100% - ขั้นต่ำ 50 ฟรี 50 สูงสุด 2,000 ฟรี 2,000

📌 เทิร์น 12 เท่า ถอนได้ไม่จำกัด

ตัวอย่าง:พิเศษ! 👉🏻 ฟรี 100 - เทิร์น 2,500 ถอนได้สูงสุด 300 (ลูกค้าต้องเคยมียอดฝาก 500 บาทมาก่อน)*รับได้ในวันเกิดเท่านั้น!!

👉🏻 เกมที่เข้าร่วม > ใช้เล่นสล็อตและยิงปลา ค่ายเกม เท่านั้น !!

🤳วิธีรับโปรโมชั่น

แจ้งรับที่แอดมิน เมื่อยอดฝากเข้าแล้ว ทาง    @blmpay2021 เท่านั้น คลิ๊กที่นี้

⭕️ เงื่อนไขการออกจากโปรโมชั่น 

เนื่องจากโปรนี้มีการกำหนดค่ายเกมที่เข้าร่วม หากออกโปรแล้ว ก็จะต้องเล่นเฉพาะเกมที่เข้าร่วมเงื่อนไขเท่านั้น

แต่ถ้านำไปเล่นเกมที่ไม่เข้าร่วม งดถอนทุกกรณี

 

⏰ ระยะเวลาโปรโมชั่น: ภายในเดือน กรกฎาคม เท่านั้น!!!

 

  ลูกค้าจะต้องเล่นให้สิ้นสุดโปรโมชั่นนี้ก่อน จึงจะทำการฝากหรือรับโปรโมชั่นอื่นๆ อีกได้

  ⭕หมายเหตุ - แอดมิน #BLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อ และการตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด⭕

กิจกรรมพิเศษระดับ JILI Tournamet เริ่มขึ้นแล้ว อยากรวยต้องมาทางนี้

ร่วมกิจกรรมทุกวันลุ้นรับรางวัลมากมาย 27/07/2021-31/08/2021

JILI ศึกแข่งขันสล็อต เกมที่ทางกิจกรรมกำหนดไว้

ความพิเศษของเกม
1.1.27/07-31/08:Super Rich、Fortune Gems、Party Night โบนัสคะแนนช่วงเวลาที่กำหนดคือ 3 เท่า
2.เมื่อชนะสามารถสะสมคะได้ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ได้ง่ายๆ

JILI ศึกคะแนนชนะเกมยิงปลา เกมที่ทางกิจกรรมกำหนดไว้


ความพิเศษของเกม

1.27/07-31/08:Happy Fishing、Jackpot Fishing、Mega Fishing โบนัสคะแนนช่วงเวลาที่กำหนดคือ 3 เท่า
2.เมื่อชนะสามารถสะสมคะได้ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ได้ง่ายๆ
ระยะเวลากิจกรรม
สนามที่1:27/07/2021 เวลา 12:00~03/08/2021 เวลา 12:00(UTC+7)
สนามที่2:03/08/2021 เวลา 12:00~10/08/2021เวลา 12:00(UTC+7)
สนามที่3:10/08/2021เวลา 12:00~17/08/2021เวลา 12:00(UTC+7)
สนามที่4:17/08/2021เวลา 12:00~24/08/2021 เวลา 12:00(UTC+7)
สนามที่5:24/08/2021เวลา 12:00~31/08/2021 เวลา 12:00(UTC+7)

รายละเอียดกิจกรรม

1.ระยะเวลากิจกรรม การจัดอันดับตาม【คะแนนชนะทั้งหมดที่สะสม】 LV 0~3:150 อันดับแรกจะได้รับรางวัล LV 4~5:50 อันดับแรกจะได้รับรางวัลฅ
2.รางวัลกิจกรรมลุ้นรับไอเทม ใช้งานเพื่อเข้าสู่ฟรีเกม การใช้งานขึ้นอยู่กับระบบสุ่มของเกม ไปที่เกมเพื่อใช้งาน
3.เข้าเล่นเกมที่กิจกรรมกำหนดไว้ ระบบจะกำหนดผู้เล่นไปยังการแข่งขันที่มีการกำหนดตามระดับLV

 สำหรับสมาชิก BETLUCKMAK เท่านั้น 

 ฟรี!สูตรบาคาร่า & สล็อต www.blmpay99.com 

 

เบื่อมั๊ย  ❓ ไม่มีใครนำเล่น ลองให้น้องเป็ดนำมั๊ยคะ 

🎊 ตัวช่วยตัดสินใจ ด้วยระบบ AI ที่ทำขึ้นจากเซียนมากประสบการณ์

🎊 ใช้งานง่าย รองรับทุกอุปกรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เกมที่เข้าร่วม > เกมศ์สล็อตยิงปลาและบาคาร่า ทั้ง 6 ค่าย  Sexy baccarrat, SA, AG,MRG เเละ สล็อต CQ9 JDB JILI FC

 

สอบถามเพิ่มเติมที่แอดมินทาง  @blmpay2021 เท่านั้น คลิ๊กที่นี่

แนะนำเพื่อน รับคืนค่าน้ำ 0.3%


📲สามารถรับได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16:00น.

ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้รับมาก👬😱เงื่อนไข

-รับยอด 0.3% ของยอดวางเดิมพันรวมของเพื่อน

-ทำเทิร์น 1 เท่า เล่นได้ทุกเกม 

-1 ยูสเซอร์ สามารถแนะนำกี่คนก็ได้ ยิ่งแนะนำเยอะ ยิ่งได้เยอะ

📍ให้เพื่อนของเราใส่ยูสเซอร์เราที่ช่อง "รหัสผู้แนะนำ" ตอนสมัครสมาชิก (ต้องใส่ตอนสมัคร ไม่สามารถแจ้งภายหลังได้)

📍หรือหากสมัครกับแอดมินทางไลน์ สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลย **สามารถแจ้งลงชื่อผู้แนะนำได้ในวันที่สมัคเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งย้อนหลังได้**

🤳วิธีรับโปรโมชั่น

>จะสามารถรับได้ทุกสัปดาห์ รับได้ทุกวันอาทิตย์ หลัง 16.00 น ขั้นต่ำ 100 บาท

>เเจ้งรับได้ที่  ฝาก-ถอน @blmpay2021  หรือ  คลิ๊กที่นี่ 

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น : ไม่มีกำหนดสิ้นสุด

หมายเหตุ❗️❗️

> ถ้าลูกค้ามีการปั่นยอดได้เสียโดยวิธีไหนก็ตาม ทางแอดมินจะหักเงินเดิมพันนั้นทันที

> #BLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่น โดยการตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด

  หวยรัฐบาลไทยออนไลน์ 

อัตราจ่ายสูงที่สุด  ⚡️ไม่มีเลขอั้น ⚡️

✅ พิเศษ! >  บริการแทงออนไลน์ให้ฟรี ไม่ต้องเสียเวลา  แอดมินจะให้บริการถึง 14:00 น. ในวันที่ประกาศผล

แอดมินยินดีให้บริการที่  ฝาก-ถอน @blmpay2021     คลิ๊กที่นี่ 

ระยะเวลาโปรโมชั่น : ไม่มีกำหนดสิ้นสุด

ลูกค้าจะต้องเล่นให้สิ้นสุดโปรโมชั่นนี้ก่อน จึงจะทำการฝากหรือรับโปรโมชั่นอื่นๆ อีกได้

⭕หมายเหตุ - แอดมิน #BLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อ และการตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด⭕

ติดต่อเรา


เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 092-318-0719

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 084-296-9071